Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 536/QĐ-ĐHKG 23/09/2021 Trường
2 Quy trình đăng ký học phần (sửa đổi, bổ sung) tại Trường đại học Kiên Giang Quyết định 491/QĐ-ĐHKG 11/08/2021 Trường
3 Quy định về việc hỗ trợ bài báo khoa học công bố quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 489/QĐ-ĐHKG 09/08/2021 Trường
4 Hướng dẫn tổ chức đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 436/QĐ-ĐHKG 02/07/2021 Trường
5 Quyết định sửa đổi bổ sung Phụ lục 3 của quyết định 354/QĐ-ĐHKG 2019 về Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại ĐHKG (giờ NCKH) Quyết định 327/QĐ-ĐHKG 19/05/2021 Trường
6 Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo tích lũy tín chỉ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1114/QĐ-ĐHKG 22/10/2020 Trường
7 Quy định Nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1031/QĐ-ĐHKG 28/09/2020 Trường
8 Quy định Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp, xét chuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1030/QĐ-ĐHKG 28/09/2020 Trường
9 Quy định Soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Kiên Giang (đính kèm phụ lục các biểu mẫu) Quyết định 779/QĐ-ĐHKG 30/06/2020 Trường
10 Ban hành quy trình thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 727/QĐ-ĐHKG 22/06/2020 Trường
11 Về việc ban hành quy định về công tác trợ giảng tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 722/QĐ-ĐHKG 19/06/2020 Trường
12 Về việc ban hành Quy định quy hoạch cán bộ, viên chức lãnh đạo quản lý Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 714/QĐ-ĐHKG 12/06/2020 Trường
13 Về việc ban hành quy trình giám sát việc thực hiện các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 711/QĐ-ĐHKG 12/06/2020 Trường
14 Về việc xây dựng Quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Kiên Giang Hướng dẫn thủ tục 06/HĐ-ĐHKG 12/06/2020 Trường
15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiên Giang Nghị Quyết 11/NQ-HĐT 11/06/2020 Trường
16 Quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 682/QĐ-ĐHKG 05/06/2020 Trường
17 Về việc ban hành Quy định tổ chức thi và quản lý thi kết thúc học phần Quyết định 576/QĐ-ĐHKG 20/05/2020 Trường
18 Về việc ban hành Quy định tổ chức thi và quản lý thi kết thúc học phần Quyết định 576/QĐ-ĐHKG 20/05/2020 Trường
19 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Kiên Giang năm 2020 Quyết định 564/QĐ-ĐHKG 12/05/2020 Trường
20 Ban hành Quy định khung chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 549/QĐ-ĐHKG 28/04/2020 Trường
21 Hướng dẫn - Quy trình in và cấp, phát văn bằng, chứng chỉ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 02/HD-ĐHKG 28/04/2020 Trường
22 Hướng dẫn - Quy trình đăng ký học phần tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 03/HD-ĐHKG 28/04/2020 Trường
23 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 354/QĐ-ĐHKG 12/06/2019 Trường
24 Quyết định về việc giao cho Trường Đại học Kiên Giang đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy ngành Khoa học cây trồng Quyết định 3870/QĐ-BGDĐT 28/10/2017 Bộ
25 Quyết định về việc Ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tập bài giảng tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 38/QĐ-ĐHKG 03/02/2016 Trường
26 Thông tư liên tịch - Quy định khoản chi thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Bộ
27 Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT 27/11/2015 Bộ
28 Ban hành Điều lệ trường đại học Nghị định 70/2014/QĐ-TTg 18/08/2015 Bộ
29 Thông tư liên tịch - Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Bộ
30 Quy định Cách trình bày Chuyên đề, Tiểu luận, Luận văn của Trường Đại học Kiên Giang Nghị định QĐ-ĐHKG 30/11/-0001 Trường
31 Quy định quyền hạn và nghĩa vụ các cá nhân phòng KHTC Hướng dẫn thủ tục ĐHKG-KHTC 30/11/-0001 Trường