Bộ môn Nông học

17/05/2020 16:38:24 | Người đăng tin: dbthanh
Bộ môn Khoa Học Cây Trồng trực thuộc Khoa Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, Trường Đại học Kiên Giang. Bộ môn được thành lập vào ngày 18/10/2017 theo quyết định số 365/QĐ-ĐHKG của Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang, nay được đổi tên thành Bộ môn Nông học.

 THÔNG TIN NHÂN SỰ

       Hiện tại, Bộ môn có tổng cộng 8 giảng viên; trong đó 02 Tiến sĩ và 06 Thạc sĩ thuộc chuyên ngành về Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Phát triển nông thôn. Bộ môn được phân thành hai tổ chính gồm tổ Khoa học cây trồng và tổ Phát triển nông thôn.

TỔ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYÊN MÔN

 

Dương Văn Nhã

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ

DĐ: 0918277393

Email: dvnha@vnkgu.edu.vn;

dvnha812@gmail.com

Lý lịch khoa học

Môn phụ trách:

• Phương pháp NCKH

• Sinh lý stress trên cây trồng 

• Quan hệ đất-nước-cây trồng

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

• Sinh lý stress trên cây trồng

• Hiệu quả sử dụng nước trên cây trồng

 

Trần Thị Hồng Vân

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

DĐ: 0985001777

Email: tthvan@vnkgu.edu.vn

Lý lịch khoa học

Môn phụ trách:

• Dinh dưỡng cây trồng

• Anh văn chuyên ngành KHCT

• Phân bón và khuyến cáo bón phân

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

• Phân bón

 

Nguyễn Văn Phước

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn (phụ trách)

Học vị: Thạc sĩ

DĐ:

Email: nvphuoc@vnkgu.edu.vn

Lý lịch khoa học

Môn phụ trách:

• Bệnh cây trồng

• Hóa bảo vệ thực vật

• Nấm học

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

• Bệnh cây trồng

• Hóa bảo vệ thực vật

 

Hồ Trương Huỳnh Thị Bạch Phượng

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

DĐ:

Email: hthtbphuong@vnkgu.edu.vn

Lý lịch khoa học

Môn phụ trách:

• Côn trùng nông nghiệp

• Côn trùng trong kho vựa

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

• Bệnh cây trồng

• Côn trùng nông nghiệp

 

Huỳnh Bá Di

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

DĐ:

Email: huynhbadiag@gmail.com

Lý lịch khoa học

Môn phụ trách:

• Cây Rau màu

• Cây Công nghiệp

• Cây ăn trái

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

• Rau màu

TỔ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYÊN MÔN

 

Võ Văn Hà

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ 

DĐ: 0984169323

Email: vvha@vnkgu.edu.vn;

vovanha68@gmail.com

Lý lịch khoa học

Môn phụ trách:

• Hệ thống canh tác và hệ sinh thái nông nghiệp 

• Khuyến nông

• Giống cây trồng và cây lương thực 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

• Sử dụng tài nguyên, dinh dưỡng và

năng lượng trong hệ thống sản xuất

• Đánh giá tính tổn thương của hệ thống sản xuất 

• Sinh kế, xóa đói giảm nghèo và an ninh 

 

Dương Bé Thạnh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

DĐ:

Email: dbthanh@vnkgu.edu.vn

Lý lịch khoa học

Môn phụ trách:

• Kinh tế nông nghiệp và PTNT

• Khuyến nông

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

• Phát triển cộng đồng

• Sinh kế nông hộ, xoá đói giảm nghèo.

• Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình sản xuất

• Quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

 

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

DĐ:

Email: ntnmai@vnkgu.edu.vn

Lý lịch khoa học

Môn phụ trách:

• Hệ sinh thái nông nghiệp

• Hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển bền vững

ĩnh vực nghiên cứu chính:

• Phát triển cộng đồng

• Sinh kế nông hộ, xoá đói giảm nghèo

• Phân tích giới.

 

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Hiện nay, bộ môn đang đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng và đang hoàn thiện hồ sơ mở ngành ĐH Nông học, ĐH Phát triển nông thôn. Bộ môn có hai tổ chuyên ngành về khoa học cây trồng và phát triển nông thôn.

Mục tiêu:

Chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về các lĩnh vực cây trồng, bảo vệ thực vật, phát triển nông thôn với mục tiêu cung cấp kiến thức áp dụng vào sản xuất, quản lý, nghiên cứu và ứng dụng khoa học.
Đào tạo kỹ sư Nông nghiệp có trình độ, khả năng nghiên cứu độc lập,  phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm đối với công việc và sức khỏe tốt; có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về lĩnh vực cây trồng, Bảo vệ thực vật, phát triển cộng đồng. Đồng thời bắt kịp với xu thế phát triển và đáp ứng được nhu cầu về con người lẫn trình độ khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp.

Vị trí việc làm:

Kỹ sư Khoa học cây trồng, kỹ sư nông học có thể làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật và trồng trọt, cơ quan kiểm dịch thực vật và quản lý môi trường. Cơ sở đào tạo và nghiên cứu về nông nghiệp chuyên ngành về nông học: Các Trường Đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu sinh học, công nghệ sinh học, nông nghiệp và môi trường, các trung tâm giống cây trồng, các phòng thí nghiệm về cây trồng Cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoá bảo vệ thực vật và cây trồng.

Kỹ sư phát triển nông thôn: (1) Có khả năng làm việc ở các Sở, Ban, Ngành các tỉnh (thành phố): Sở nông nghiệp và PTNT, tổ chức khuyến nông, ban kinh tế-xã hội. (2) Làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong giảng dạy và nghiên cứu. (3) Làm việc tại các doanh nghiệp và nghiên cứu thị trường trong các cơ sở sản xuất liên quan đến nông thôn thuộc mọi thành phần kinh tế. (4) Có khả năng làm việc tại các tổ chức phi chính phủ (NGO) như: tổ chức Care, UNDP, IUCN ...

Ngoài ra sinh viên có thể tiếp tục học tập chương trình đào tạo bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) trong lĩnh vực Cây trồng , công nghệ sinh học, phát triển nông thôn, nông học và các ngành khác tương đương. Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học…

CHUYỂN GIAO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

- Tập huấn nông dân, cán bộ khuyến nông và cán bộ quản lý kỹ thuật địa phương về phát triển kỹ thuật có sự tham gia; phương pháp nghiên cứu khoa học, xây dựng và quản lý dự án cấp cộng đồng;

- Xây dựng các mô hình thí điểm thích nghi, phát triển và nhân rộng kỹ thuật có sự tham gia;

- Sử dụng hệ thống hỗ trợ quyết định để đánh giá, phân tích và qui hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA BỘ MÔN