Hội đồng Khoa học và Đào Tạo

17/05/2020 16:18:07 | Người đăng tin: admin
Hội đồng Khoa học và Đào Tạo

Hội đồng Khoa học chuyên ngành

       Vì hiện nay Khoa đã thành lập các Bộ môn chuyên ngành. Do đó, Khoa không chủ trương thành lập Hội đồng Khoa học (HĐKH) với các thành viên cố định cấp Khoa. Khoa chỉ thành lập HĐKH cấp Khoa khi có nhu cầu nhiều chuyên ngành khác nhau và thực hiện các thủ tục tương tự như cấp Bộ môn chuyên ngành.
       Hội đồng Khoa học chuyên ngành do Bộ môn chuyên ngành thành lập và chịu trách nhiệm trước Khoa về việc tổ chức các hoạt động liên quan đến: phân công giảng viên hướng dẫn cho giảng viên mới, xét duyệt đề cương môn học, thẩm định bài giảng, đánh giá chất lượng đề xuất, đề tài nghiên cứu của cán bộ và sinh viên và đề cương khóa luận và báo cáo khóa luận tốt nghiệp….trực thuộc Bộ môn.

Mời và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng

- Bộ môn phụ trách chuyên môn có nhiệm vụ mời và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng, trình Khoa duyệt.
- Các thành viên trong hội đồng khoa học phải đúng chuyên ngành hoặc chuyên môn phù hợp, có trình độ thạc sĩ trở lên. Ưu tiên thành viên có các tiêu chí theo thứ tự: có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm, người trong Bộ môn. Trong trường hợp không đủ người, Bộ môn mời người ngoài Khoa.
- Số thành viên trong hội đồng khoa học phải có 5 người, 01 chủ tịch, 2 phản biện, 01 ủy viên và 01 thư ký-ủy viên.  
- Mẫu đánh giá, các thủ tục theo qui định chung của Trường (xem mục biểu mẫu trên website Khoa)
- Hội đồng khoa học xét duyệt và nghiệm thu các hoạt động liên quan nên mời cùng các thành viên để bảo đảm chất lượng đánh giá. Trong trường họp thành viên bận, mời người khác cũng bảo đảm đúng chuyên môn.
- Kết quả từ các hoạt động của Hội đồng phải được Bộ môn ký (trong trường hợp mẫu của Trường không có chỗ Bộ môn ký thì lãnh đạo Bộ môn ký nháy ngay chỗ Khoa ký. Sau đó, nộp lại Khoa để lưu 01 bản tại Khoa và số lượng bản còn lại tùy thuộc yêu cầu của Trường. Khoa có nhiệm vụ tổng hợp tất cả từ các Bộ môn và gởi về Trường.