Video Clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
Bộ môn Khoa học cây trồng
GIỚI THIỆU

       Bộ môn Khoa Học Cây Trồng trực thuộc Khoa Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, Trường Đại học Kiên Giang. Bộ môn được thành lập vào ngày 18.10.2017 theo quyết định số 365/QĐ-ĐHKG của Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang.

 

       THÔNG TIN NHÂN SỰ

       Hiện tại, Bộ môn có tổng cộng 10 giảng viên; trong đó 01 Tiến sĩ, 01 NCS, 08 Thạc sĩ thuộc chuyên ngành về Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Phát triển nông thôn và Kinh tế nông nghiệp. Bộ môn được phân thành hai tổ chính gồm tổ Khoa học cây trồng và tổ Phát triển nông thôn.

TỔ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYÊN MÔN

Dương Văn Nhã
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ
DĐ: 0918277393
Email: dvnha@vnkgu.edu.vn; dvnha812@gmail.com
Lý lịch khoa học
Môn phụ trách:
Phương pháp NCKH
Sinh lý stress trên cây trồng 
Quan hệ đất-nước-cây trồng
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
Sinh lý stress trên cây trồng
Hiệu quả sử dụng nước trên cây trồng

Thái Minh Tín
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
DĐ: 
Email: tmtin@vnkgu.edu.vn; thaitin1991@gmail.com
Lý lịch khoa học
Môn phụ trách:
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
Ứng dụng GIS và Viễn thám
Quản lý nước trong SXNN
Tác động của Biến đổi khí hậu (thủy văn và môi trường)

Trần Thị Hồng Vân

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
DĐ: 0985001777
Email: tthvan@vnkgu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Môn phụ trách:
Dinh dưỡng cây trồng
Anh văn chuyên ngành KHCT
Phân bón và khuyến cáo bón phân
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
Phân bón

Nguyễn Văn Phước
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
DĐ:
Email: nvphuoc@vnkgu.edu.vn
Lý lịch khoa học
Môn phụ trách:
Bệnh cây trồng
Hóa bảo vệ thực vật
Nấm học
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
Bệnh cây trồng
Hóa bảo vệ thực vật

Hồ Trương Huỳnh Thị Bạch Phượng
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
DĐ:
Email: hthtbphuong@vnkgu.edu.vn
Lý lịch khoa học
Môn phụ trách:
Côn trùng nông nghiệp
Côn trùng trong kho vựa
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
Bệnh cây trồng
Côn trùng nông nghiệp

Phan Văn Ngoan
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
DĐ: 
Email: pvngoan@vnkgu.edu.vn
Lý lịch khoa học
Môn phụ trách:
Cây màu
Cây Công nghiệp ngắn ngày
Kỹ thuật sản xuất rau sạch
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
Cây Màu
Tính chịu mặn của lúa
TỔ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYÊN MÔN

Võ Văn Hà
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)
DĐ: 0984169323
Email: vvha@vnkgu.edu.vn; vovanha68@gmail.com
Lý lịch khoa học
Môn phụ trách:
Hệ thống canh tác và hệ sinh thái nông nghiệp 
Khuyến nông
Giống cây trồng và cây lương thực 
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
Sử dụng tài nguyên, dinh dưỡng và năng lượng trong hệ thống sản xuất
Đánh giá tính tổn thương của hệ thống sản xuất 
Sinh kế, xóa đói giảm nghèo và an ninh 

Dương Bé Thạnh
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
DĐ:
Email: dbthanh@vnkgu.edu.vn
Lý lịch khoa học
Môn phụ trách:
Khuyến nông
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
Phát triển cộng đồng
Sinh kế nông hộ, xoá đói giảm nghèo.
Nông thôn mới.

Nguyễn Thị Ngọc Mai
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
DĐ:
Email: ntnmai@vnkgu.edu.vn
Lý lịch khoa học
Môn phụ trách:
Hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển bền vững
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
Phát triển cộng đồng
Sinh kế nông hộ, xoá đói giảm nghèo
Phân tích giới.

Lê Thái Mộng Huyền
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
DĐ:
Email: huyen.lthm@gmail.com
Lý lịch khoa học
Môn phụ trách:
Phát triển cộng đồng
Hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển bền vững
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
Phát triển kinh tế-xã hội cho các nhóm cộng đồng mục tiêu
 

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Hiện nay, bộ môn đang đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng và đang hoàn thiện hồ sơ mở ngành ĐH Nông học (năm dự kiến mở ngành 2019), ĐH Phát triển nông thôn (năm dự kiến mở ngành 2019), CĐ Bảo vệ thực vật (năm dự kiến mở ngành 2019). Bộ môn có hai tổ chuyên ngành về khoa học cây trồng và phát triển nông thôn.

Mục tiêu:

Chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về các lĩnh vực cây trồng, bảo vệ thực vật, phát triển nông thôn với mục tiêu cung cấp kiến thức áp dụng vào sản xuất, quản lý, nghiên cứu và ứng dụng khoa học.
Đào tạo kỹ sư Nông nghiệp có trình độ, khả năng nghiên cứu độc lập,  phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm đối với công việc và sức khỏe tốt; có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về lĩnh vực cây trồng, Bảo vệ thực vật, phát triển cộng đồng. Đồng thời bắt kịp với xu thế phát triển và đáp ứng được nhu cầu về con người lẫn trình độ khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp.

Vị trí việc làm:

Kỹ sư Khoa học cây trồng, kỹ sư nông học có thể làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật và trồng trọt, cơ quan kiểm dịch thực vật và quản lý môi trường. Cơ sở đào tạo và nghiên cứu về nông nghiệp chuyên ngành về nông học: Các Trường Đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu sinh học, công nghệ sinh học, nông nghiệp và môi trường, các trung tâm giống cây trồng, các phòng thí nghiệm về cây trồng Cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoá bảo vệ thực vật và cây trồng.

Kỹ sư phát triển nông thôn: (1) Có khả năng làm việc ở các Sở, Ban, Ngành các tỉnh (thành phố): Sở nông nghiệp và PTNT, tổ chức khuyến nông, ban kinh tế-xã hội. (2) Làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong giảng dạy và nghiên cứu. (3) Làm việc tại các doanh nghiệp và nghiên cứu thị trường trong các cơ sở sản xuất liên quan đến nông thôn thuộc mọi thành phần kinh tế. (4) Có khả năng làm việc tại các tổ chức phi chính phủ (NGO) như: tổ chức Care, UNDP, IUCN ...

Ngoài ra sinh viên có thể tiếp tục học tập chương trình đào tạo bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) trong lĩnh vực Cây trồng , công nghệ sinh học, phát triển nông thôn, nông học và các ngành khác tương đương. Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học…

CHUYỂN GIAO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

- Tập huấn nông dân, cán bộ khuyến nông và cán bộ quản lý kỹ thuật địa phương về phát triển kỹ thuật có sự tham gia; phương pháp nghiên cứu khoa học, xây dựng và quản lý dự án cấp cộng đồng;

- Xây dựng các mô hình thí điểm thích nghi, phát triển và nhân rộng kỹ thuật có sự tham gia;

- Sử dụng hệ thống hỗ trợ quyết định để đánh giá, phân tích và qui hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA BỘ MÔN