Video Clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
Ban chủ nhiệm
Ban chủ nhiệm Khoa hiện tại có 02 thành viên

 

Trưởng Khoa  

Dương Văn Nhã

 Học vị: Tiến sĩ

 Chuyên ngành: Khoa học cây trồng

 Bộ môn: Khoa học cây trồng

 Số điện thoại di động: 0918.277.393

 Số điện thoại cơ quan: 02973.620.111

 Email liên hệ: dvnha@vnkgu.edu.vn

Phó Trưởng Khoa  

Nguyễn Thị Thu Hậu

 Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)

 Chuyên ngành: 

 Bộ môn: Công nghệ sinh học

 Số điện thoại di động: 0915.911.135

 Số điện thoại cơ quan: 02973.620.111

 Email liên hệ: ntthau@vnkgu.edu.vn